وارد شوید | ثبت نام کنید
چاپ زیستی تزریقی داربست برای کاربردهای مهندسی بافت
نام انتشارات نام نویسنده نام مترجم سال نشر تعداد صفحه فصل نوبت چاپ
سازمان جهاددانشگاهی واحد صنعتي شريف دانیل اکس بی چن نرگس جوهری و سید حمید رضا مداح حسینی 1400 222 پاییز 2

فصل اول: مقدمه ای بر چاپ زیستی داربست‌‌ها

۱-۱. مقدمه................................................................................................................................. 15

1-2. ساخت داربست................................................................................................................. 19

۱-۲-۱. روش‌‌های سنتی........................................................................................................... 19

1-2-2. الکتروریسی................................................................................................................. 21

1-2-3. چاپ سه بعدی............................................................................................................ 22

1-3. چاپ زیستی تزریقی داربست‌‌ها....................................................................................... 23

1-4. مزایا و معایب چاپ زیستی تزریقی در پژوهش‌‌های اخیر............................................. 26

جمع بندی................................................................................................................................... 27

مسائل.......................................................................................................................................... 28

فصل دوم: طراحی داربست

2-1. مقدمه................................................................................................................................. 31

۲-۲. الزامات اصلی داربست‌‌های بافت..................................................................................... 32

2-2-1. ویژگی‌‌های معماری..................................................................................................... 32

۲-۲-۲. خواص مکانیکی......................................................................................................... 34

2-2-3. ویژگی‌‌های بیولوژیکی................................................................................................. 37

2-3. فرایند طراحی داربست..................................................................................................... 38

2-3-1. شناخت ترکیب و ساختمان بافت/ اندام..................................................................... 38

۲-۳-۲. طراحی داربست‌‌ها با معماری مناسب......................................................................... 40

2-3-3. انتخاب ماده زیستی/ سلول......................................................................................... 42

2-4. طراحی داربست‌‌های متداول برای چاپ زیستی............................................................. 44

جمع بندی................................................................................................................................... 46

مسائل.......................................................................................................................................... 49

فصل سوم: مواد زیستی مورد استفاده در چاپ زیستی

3-1. مقدمه................................................................................................................................. 53

3-2. ویژگی‌‌های مهم مواد زیستی برای چاپ زیستی............................................................. 54

3-2-1. چاپ پذیری................................................................................................................ 54

3-2-1-1. شکل گیری لایه اول.......................................................................................... 55

3-2-1-2. رفتار سیلانی...................................................................................................... 56

3-2-2. مکانیسم‌‌های پیوند عرضی.......................................................................................... 56

۳-۲-۳. خواص بیولوژیکی...................................................................................................... 58

3-2-3-1. زیست سازگاری................................................................................................. 58

3-2-3-2. زیست تخریب پذیری........................................................................................ 60

3-2-4. خواص مکانیکی......................................................................................................... 61

۳-۳. مواد زیستی برای چاپ زیستی........................................................................................ 61

3-3-1. هیدروژل‌‌های طبیعی................................................................................................... 61

3-3-2. هیدروژل‌‌های مصنوعی................................................................................................ 69

۳-۳-3. هیدروژل‌‌های مرکب.................................................................................................... 70

جمع بندی................................................................................................................................... 72


 

فصل چهارم: خواص مکانیکی بافتهای میزبان و داربستها

4-1. مقدمه................................................................................................................................. 77

4-2. روش‌‌های آزمون مکانیکی................................................................................................ 78

4-2-1. اصول آزمون مکانیکی................................................................................................. 78

4-2-2. آزمون کششی و فشاری............................................................................................... 82

4-2-3. آزمون‌‌های خمش........................................................................................................ 88

۴-2-4. آزمون پیچش............................................................................................................... 90

4-2-5. آزمون واهلش و خزش............................................................................................... 93

4-2-6. آزمون دینامیکی........................................................................................................... 94

4-3. اندازه گیری ویژگی مکانیکی بافت‌‌های میزبان و داربست‌‌ها.......................................... 96

4-3-1. تأثیر دما و رطوبت....................................................................................................... 97

4-3-2. اثر شرایط مرزی بر غیریکنواختی تنش در یک نمونه............................................... 98

4-3-3. وابستگی جهت دار ویژگی‌‌های مواد.......................................................................... 99

۴-۳-۴. مطالعات موردی: ‌اندازه گیری خواص مکانیکی...................................................... 100

۴-۴. خواص مکانیکی داربست‌‌ها........................................................................................... 107

4-4-1. تأثیر ساختار داربست............................................................................................... 107

4-4-2. تأثیر مواد داربست.................................................................................................... 109

4-4-3. خواص مکانیکی وابسته به زمان.............................................................................. 112

4-5. روش‌‌های بهبود خواص مکانیکی داربست‌‌ها................................................................ 113

4-5-1. استفاده از مواد کامپوزیتی......................................................................................... 113

4-5-2. افزودن پر کننده‌‌ها..................................................................................................... 115

4-5-3. ساختارهای ترکیبی................................................................................................... 116

جمع بندی................................................................................................................................ 118

مسائل........................................................................................................................................ 119

فصل پنجم: تهیه محلولهای داربست و ارزیابی رفتار سیلان آنها

۵-۱. مقدمه............................................................................................................................... 127

5-2. تهیه محلول‌‌های داربست................................................................................................ 128

5-2-1. اصول تهیه محلول..................................................................................................... 128

5-2-2. محلول‌‌های حاوی سلول‌‌های زنده............................................................................ 132

5-2-3 . محلول‌‌های بدون سلول زنده................................................................................... 132

5-3. ارزیابی رفتار سیلان محلول‌‌های داربست...................................................................... 133

5-3-1. رفتار سیلان و طبقه بندی آن.................................................................................... 133

5-3-2. مدل‌‌های رفتار سیلان................................................................................................ 138

5-4. روش‌‌های ارزیابی رفتار سیلان....................................................................................... 142

5-4-1. رئومتر مویین............................................................................................................. 143

5-4-2. رئومتر مخروط و صفحه............................................................................................ 146

5-4-3. رئومتر صفحه موازی................................................................................................. 147

5-4-4. اندازه گیری برش نوسانی........................................................................................ 148

۵-۵. عوامل کلیدی برای کنترل رفتار سیلان محلول‌‌های چاپ شده.................................... 149

5-5-1. اثر غلظت ماده.......................................................................................................... 149

5-5-2. اثر دما........................................................................................................................ 151

5-5-3. اثر چگالی سلول....................................................................................................... 152

جمع بندی................................................................................................................................ 153

فصل ششم: چاپ زیستی تزریقی داربست

6-1. مقدمه............................................................................................................................... 159

6-2. اصول سیستم‌‌های چاپ زیستی تزریقی........................................................................ 160

6-3. فرایند چاپ زیستی پنوماتیکی...................................................................................... 162

6-3-1. دبی جوهر زیستی چاپ........................................................................................... 162

6-3-2. تأثیر حرکت سوزن در صفحه X-Y........................................................................ 166

6-3-3. تأثیر حرکت سوزن در جهت Z............................................................................... 168

6-3-4. پیوند عرضی در چاپ زیستی.................................................................................. 170

6-3-5. روش‌‌های ارزیابی تخلخل‌‌ها و میزان تخلخل داربست‌‌ها.......................................... 171

6-4. آسیب سلولی و زنده ماندن سلولی در چاپ زیستی.................................................... 174

6-4-1. نیروهای مکانیکی وارد شده در حین فرایند چاپ زیستی...................................... 174

6-4-2. آسیب سلولی در اثر نیروهای مکانیکی.................................................................... 178

6-4-3. ارزیابی آسیب سلولی در حین چاپ زیستی............................................................ 179

6-۴-4. روش‌‌های اندازه گیری میزان زنده ماندن سلول‌‌ها................................................... 182

6-5. روش‌‌های پیشرفته چاپ زیستی تزریقی....................................................................... 183

6-5-1. چاپ زیستی با چند توزیع کننده............................................................................. 183

6-5-2. چاپ زیستی هم محور.............................................................................................. 184

6-5-3. چاپ زیستی ترکیبی................................................................................................. 185

جمع بندی................................................................................................................................ 187

مسائل........................................................................................................................................ 188

فصل هفتم: شبکههای عروقی چاپ زیستی شده در داربستها

7-1. مقدمه............................................................................................................................... 195

7-2. رگ‌‌های خونی و ایجاد آن‌‌ها.......................................................................................... 196

7-3.چاپ زیستی شبکه‌‌های عروقی........................................................................................ 202

7-3-1. چاپ زیستی مستقیم یک شبکه عروقی.................................................................... 202

7-3-2. عروق مبتنی بر شبکه‌‌های چاپ شده فداشونده....................................................... 207

7-3-3. عروق خودآرا با استفاده از چاپ زیستی................................................................. 211

7-4. سایر رویکردهای رگ زایی............................................................................................ 215

جمع بندی................................................................................................................................ 218

مسائل........................................................................................................................................ 219

کتاب های در این موضوع

دسترسی سریع
پیوندها
تماس با پشتیبان سایت

تمامی حقوق این سایت برای سازمان انتشارات جهاددانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2021 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved